ZAJĘCIA‎ > ‎Zajęcia - ogólnie‎ > ‎

Referaty - tematy (mikro)

Oto lista przykładowych tematów do opracowania. Niektóre mniej, niektóre bardziej ambitne. Większość dotyczy określonego problemu (czyli pytania bez odpowiedzi). Jeśli nie ma pytania - zadaj to pytanie i postaraj się odpowiedzieć na nie w referacie Podkreślam, że są to sugestie problemów, ale NIE GOTOWE TEMATY. Temat musisz sformułować samodzielnie, w zależności od tego, co chcesz przedstawić. 

Prosto brzmiące tematy nie muszą być najłatwiejsze. Zawsze, zanim wybierzesz ostatecznie a na pewno zanim zaczniesz pisać - zastanów się, o czym tak naprawdę chcesz pisać i precyzyjnie określ tytuł swojej pracy.

Nie ma obowiązku korzystania z tej listy, ale proszę o ułożenie PAŃSTWA tematu na podstawie poniżej listy przesłanie tematu lub zagadnienia przed rozpoczęciem pisania. Najważniejsze, by uwypuklić zagadnienia mikroekonomiczne.

Zerknij także na:
 • Zastosowanie automatów komórkowych, modeli działania aktorów (agent based models), nauki o sieciach w ekonomii
 • Black Rock - za duży żeby upaść?
 • Największe grupy kapitałowe świata
 • Czy usposobienie przełożonych może mieć wpływ na działalność spółki?
 • CO BY BYŁO GDYBY:
  • Jakie miałoby skutki dla...., 
   • Polski
   • Europy
   • Świata
   • innego kraju
   • dla polityki gospodarczej
   • dla konkurencji w Polsce
   • dla pracowników
   • dla gospodarki
   • dla producentów na wybranym rynku (np. energetycznym, rolnym, IT, oprogramowania...) 
   • dla klientów na wybranym rynku..
  • gdyby...
   • ...w Polsce w prowadzić EURO?
   • ...wprowadzić w Unii Europejskiej jednakową płacę minimalną na poziomie Niemieckim?
   • ...powstała Unia Energetyczna w UE?
   • ...gdyby znieść monopol na emisję pieniądza banku centralnego i dopuścić możliwość emisji prywatnej pieniądza?
   • ...gdyby zaakceptować Bitcoin jako oficjalny pieniądz?
   • ...gdyby został prowadzony system rezerw 100%.
 • Bilans gospodarstw domowych w Polsce na bazie danych empirycznych
 • Analiza wybranego rynku (w Polsce, Europie lub globalnie), np:
  • rynku energetycznego w Polsce
  • rynku usług konsultingowych
  • rynku usług informatycznych (programowanie)
  • rynku usług budowlanych
  • rynku samochodów osobowych
  • rynku usług lotniczych
  • rynku pracy w branży informatycznej
  • rynku kapitału (albo bardzie
  • itp...
   • ...opisując między innymi: charakterystyka dobra, poziom i zmiany: cen, kształtowanie się popytu, kształtowanie się kosztów, elastyczności popytu i podaży, strukturę rynku, politykę konkurencji, cele przedsiębiorstw i inne wskaźniki i narzędzia analizy rynku (np Google Trends do analizy sezonowości: wyszukiwania zmian zainteresowania danymiproduktami)
 • Idee ordo z punktu widzenia mikroekonomii.
 • Ekonomia klasyczna a neoklasyczna - podobieństwa i różnice.
 • Czy wolność gospodarcza powinna być nieograniczona dla każdego?
 • Homo oeconomicus, homo sapiens oeconomicus, czy homo sociologicus?
 • Weź do analizy rynek wybranego dobra (wyrobu lub usługi). Spróbuj opracować metodę wykreślenia krzywej popytu i podaży na tym rynku w praktyce. Opisz ją szczegółowo.
 • Opracuj metodę wykreślania rzeczywistej krzywej możliwości produkcyjnych.
 • Opracuj metodę wyznaczania własnej funkcji użyteczności dla dostępu do Internetu w komórce/smartfonie.
 • Wpływ efektów sieciowych na podaż.
 • Czarny rynek i determinanty jego rozwoju. Analiza popytu i podaży.
 • Czy globalizacja ma charakter mikroekonomiczny?
 • Wybierz dowolną teorię ekonomiczną (mikroekonomiczną) i spróbuj ją potwierdzić lub obalić na gruncie danych, badania, eksperymentu myślowego albo inną metodą naukową
 • Czy przedsiębiorstwo(a) działające na czystym wolnym rynku byłyby w stanie rozwiązać problem [każdy odnośnik = jeden temat referatu]
  • dóbr publicznych (z których konsumpcji nikt nie może być wyłączony)
  • efektów zewnętrznych
  • służby zdrowia (dostępność, brak wyłączenia)
  • ubóstwa bezwzględnego i głodu w kraju?
 • Zidentyfikuj kilka/kilkanaście ważnych problemów z zakresu mikroekonomii, które frapują w ostatnich latach naukowców, przedstaw je w formie pytań, określ, kto bada te problemy.
 • Czy świat kończy się na ekonomii neoklasycznej? Jakie problemy rozwiązują alternatywne paradygmaty?
 • "Pozostawcie całą twórczą energię ludzi niepowstrzymaną" ["Ja, Ołówek", link] Czy można się z tym stwierdzeniem nie zgodzić?
 • Analiza teoretyczna i empiryczna białego i szarego rynku wybranego dobra elektronicznego
 • W jaki sposób rozwój Internetu (i ICT) wpływa na konsumentów i producentów na rynku? Spójrz na tę kwestię z punktu widzenia ekonomii.
 • Jak instytucje [nie mylić z urzędami!] mogą wpływać na efektywność (sprawność) działania rynków?
 • Jak psychologia może wpływać na efektywność działania rynków?
 • Rola kosztów alternatywnych w analizie ekonomicznej.
 • Czy warto spekulować?
 • Czy doskonała konkurencja na rynku zawsze jest dla konsumentów najlepszym wyjściem?
 • Jakie znaczenie efektywności rynku mają koszty transakcyjne?
 • Jakie są założenia różnych paradygmatów ekonomicznych (ekonomia klasyczna, neoklasyczna, instytucjonalna, behawioralna itp)? Wybierz jeden z paradygmatów. Czy dałoby się zmodyfikować te założenia tak, by bardziej przystawały do rzeczywistości, ale by zachować pozytywne cechy danego modelu?
 • Równowaga mikroekonomiczna rynku a czynnik czasu.
 • Maksymalizowanie zysku, sprzedaży, wartości przedsiębiorstwa czy inne zadanie jako główny cel współczesnego przedsiębiorstwa?
 • Wpływ rozwoju transnarodowych korporacji na warunki funkcjonowania pozostałych przedsiębiorstw.
 • Zbuduj prosty model ekonomiczny do analizy popytu na obiady (lub np. catering) w klubie profesorskim Jajko.
 • Analiza wpływu zmian podaży wybranego rzeczywistego dobra i jego wpływu na rynki innych dóbr
 • Analiza wpływu aktualnej lub przeszłej sytuacji gospodarczej na rynek wybranego dobra (wyjaśnienie mechanizmu) 
 • Jaki jest mechanizm kształtowania się cen benzyny (95) i oleju napędowego (ON)? Czy m się różnią te mechanizmy?
Tematy dot. makroekonomii z Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (z różnych lat i poziomów):
 • Scharakteryzuj wpływ kursu walutowego na mikroekonomiczną sytuację Polski.
 • Na przykładach wybranych przez siebie firm przedstaw, jak obserwowane na świecie spowolnienie gospodarcze wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
 • Wyjaśnij wpływ położenia geograficznego i polityki regionalnej w Polsce na atrakcyjność lokalizacji inwestycji. Przedstaw własny pomysł na ograniczenie ryzyka dowolnej inwestycji finansowanej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Comments