Wybór tematu / inspiracje

  • Tematy które bardzo rozwijają to tematy problemowe.
  • Prost aprocedura wyboru tematyki: weź news ekonomiczny gospodarczy czy rynkowy, branżowy znajdź w treści jakieś stwierdzenie ogólne i spróbuj je potwierdzić lub obalić teoretycznie lub na bazie danych
Wskazówki
  • Tematy nie powinny być zbyt ogólne, ani też zbyt szczegółowe.
  • Temat ogólny - albo musiałby zajmować 1000 stron, żeby objąć wszelkie istotne zagadnienia, albo byłby opracowany tak ogólnie, że tak naprawdę nie zawarłby żadnych konkretów. Krótki tekst na ogólny temat jest bardzo trudno napisać - wymaga to czasu oraz rozległej i pogłębionej wiedzy. Próby napisania ogólnego tematu nie mając takowej wiedzy mogą (nie tylko na naszych zajęciach) skończyć się pracą płytką, ogólnikową i niedopracowaną. Należy wybrawszy zakres ogólny, który nas interesuje, wybrać zatem jakieś konkretne zagadnienie spośród wielosci zagadnień. Np. mając zakres zagadnień dotyczący "teorii wyboru konsumenta", trzeba go zawęzić np. (a) opisując zastosowanie teorii wyboru konsumenta w praktyce (b) wybrać kilka najnowszych teorii (c) opisać teorie związane z noblistami, Polakami albo innymi grupami ekonomistów.
  • Tematy zbyt szczegółowe ograniczają nasze możliwości poznawcze. Temat, jeśli ma być bardzo szczegółowy, powinien być osadzony w jakimś kontekście - w jakieś relacji do innych, ogólniejszych zagadnień. Nie powinny sie zatem sprowadzać do tak wąskiego zagadnienia albo okolicznośći, żeby nie móc wyciągnąć z nich wniosków ogólniejszych. Praca naukowa nie powinna być ekspertyzą.
  • Zasada ta ma zastosowanie we wszystkich pracach naukowych - od referatów na zajęciach przez prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktorskie itp.).
Comments