ZAJĘCIA‎ > ‎Zajęcia - ogólnie‎ > ‎

Referaty - tematy (makro)

Oto lista przykładowych zagadnień do opracowania. Niektóre mniej, niektóre bardziej ambitne. Większość dotyczy określonego problemu (czyli pytania bez odpowiedzi). Podkreślam, że są to sugestie problemów, ale NIE GOTOWE TEMATY. Temat musisz sformułować samodzielnie, w zależności od tego, co chcesz przedstawić. 

Tematy podkreślone czy pogrubione są wybranymi subiektywnie tematami.

Jeśli nie ma pytania - zadaj to pytanie i postaraj się odpowiedzieć na nie w referacie.

Nie ma obowiązku korzystania z tej listy, ale proszę o przesłanie tematu lub zagadnienia przed rozpoczęciem pisania. Najważniejsze, by uwypuklić zagadnienia makroekonomiczne.

 • CO BY BYŁO GDYBY:
  • Jakie miałoby skutki dla...., 
   • Polski
   • Europy
   • Świata
   • innego kraju
   • dla polityki gospodarczej
   • dla konkurencji w Polsce
   • dla pracowników
   • dla gospodarki
   • dla producentów na wybranym rynku (np. energetycznym, rolnym, IT, oprogramowania...) 
   • dla klientów na wybranym rynku..
  • gdyby...
   • ...w Polsce w prowadzić EURO?
   • ...wprowadzić w Unii Europejskiej jednakową płacę minimalną na poziomie Niemieckim?
   • ...powstała Unia Energetyczna w UE?
   • ...gdyby znieść monopol na emisję pieniądza banku centralnego i dopuścić możliwość emisji prywatnej pieniądza?
   • ...gdyby zaakceptować Bitcoin jako oficjalny pieniądz?
   • ...gdyby został prowadzony system rezerw 100%.
   •  inne?
 • Czy Polskie władze mają rzeczywisty wpływ na to, kiedy zostanie przyjęte Euro?
 • stosowana przez FED polityka pieniężna w czasie ostatniego kryzysu, w tym działania niekonwencjonalne (ZIRP, LSAP)
 • ocena polityki pieniężnej NBP od czasu transformacji w 1989 roku
 • mechanizm powstania i zakończenia ostatniego kryzysu finansowego i ekonomicznego w USA a następnie na świecie
 • oddziaływanie ostatniego kryzysu na gospodarkę Polski i działania polityki gospodarczej (polityka fiskalna, w tym wydatkowa i podatkowa, polityka pieniężna, regulacje makroostrożnościowe itp.) 
 • przyczyny opracowania i sens gospodarczy porozumienia bazylejskiego (Bazylea III)
 • kwestia długu publicznego Polski - czy jest za duży czy nie? czy można ocenić deficyt i dług jednoznacznie?
 • kwestia wejścia Polski do strefy euro - wchodzić czy nie wchodzić? czy można ocenić deficyt i dług jednoznacznie?
 • problem niskiego poziomu kapitału na pracownika w Polsce i propozycje jego rozwiązania
 • modele (konsumpcji, inwestycji, wzrostu) wykorzystywane w praktyce polityki gospodarczej przez różne podmioty
 • kompleksowa ocena sytuacji gospodarczej Polski: na co możemy narzekać, a na co na pewno nie?
 • skąd się biorą bańki finansowe? Jak do nich się ustosunkowują teorie ekonomiczne?
 • czy NBP powinien realizować politykę w oparciu o ścisłe reguły (np. regułę Taylora)?
 • globalna waluta? globalne waluty? - i podobne pytania o waluty prywatne, waluty elektroniczne (krypto waluty typu Bitcoin) 
 • dlaczego ekonomiści są nieomylni? :)
 • konsensus waszyngtoński - znaczenie dla Polski?
 • jaka powinna być optymalna stopa podatkowa? - odpowiedź w oparciu o teorie ekonomii (nie o opinie polityków!)
 • co oznacza, jaki jest jej sens jaka jest stopa NAIRU/NAWRU dla Polski?
 • PKB a zgromadzony majątek jako miara bogactwa (link)
 • analiza cykli koniunkturalnych w Polsce?
 • dlaczego utrzymują się różnice między PPP a kursami walutowymi: czy prawo jednej ceny działa? (konwergencja)
 • ujemne realne stopy procentowe: czy mają sens? w jakich warunkach? mechanizm oddziaływania
 • ryzyko systemowe - "nowy gatunek dzikiego, ale nie zbadanego i nie udomowionego zwierzęcia"
 • Jak niwelować rozwarstwienie społeczne - umożliwić w miarę równomierny rozkład dochodów i kapitału, nie karząc jednocześnie tych, którzy uczciwie i rozsądnie zarządzają własnym kapitałem (pieniężnym, ludzkim..)?
 • Skąd się biorą bańki finansowe? Jak do nich się ustosunkowują teorie ekonomiczne?
 • Jak zmieniał się podstawowe wskaźniki makro (inflacja CPI, bezrobocie, WIG) w krajach Europy, w tym Polski od 1989 roku. I co z tego wynika?
 • Złudzenia, błędne wybory, nieracjonalności w (teorii) ekonomii.
 • "Potęga kapitalizmu wzrosła niepomiernie i niezauważenie. Powstał globalny system instytucji rynkowych (banków, funduszy, korporacji) nie tylko zbyt wielkich, by upaść, lecz także zbyt potężnych, by państwa mogły je kontrolować" (J. Żakowski) - co to znaczy, jakie są konsekwencje?
 • Międzynarodowa koordynacja polityki makroekonomicznej - fakty i ocena.
 • Międzynarodowa koordynacja polityki makroekonomicznej - przyszłość: światowy rząd, globalna waluta?
 • Szczegółowa metodyka liczenia i ocena wybranego miernika makroekonomicznego (najlepiej oprócz PKB, inflację, bezrobocie)
 • Wybierz dowolną teorię ekonomiczną (makroekonomiczną) i spróbuj ją potwierdzić lub obalić na gruncie danych, badania, eksperymentu myślowego albo inną metodą naukową
 • Czy kurs walutowy powinien być płynny czy nie?
 • Czy bank centralny powinien, zgodnie z regułą Taylora, przyjmować docelowy poziom inflacji i starać się go utrzymać, czy raczej dbać także o zmniejszanie bezrobocia i wzrost gospodarczy?
 • Centralne banki i waluty w Hong-Kongu.
 • Metodyka i praktyka liczenia PKB innych mierników przez GUS i NBP od 2011r. (źródła i rodzaje danych, problemy z brakami danych, sposób uwzględniania tzw. szarej strefy w rachunku dochodu narodowego)
 • Globalne zagregowane mierniki rozwoju, dobrobytu - charakterystyka, źródła, metodyka liczenia (np. E-Goverment Index, Global Competitiveness Index, Human Development Index, Gross National Happiness, Happy Planet Index, Satisfaction with Life Index, Living Planet Index i inne)
 • Przydatność modelu keynesowskiego - czysta teoria czy praktyczny wskaźnik?
 • Jak zniesienie VAT na artykuły dziecięce może wpłynąć na dobrobyt w Polsce w długim okresie? Dlaczego do niej doszło? (por. http://goo.gl/GNh4o)
 • Determinanty dobrobytu, czyli co sprawia, że jest ludziom dobrze?
 • Dlaczego ekonomiści są nieomylni? :)
 • Liberalizm a neoliberalizm w makroekonomii
 • Czy gospodarce potrzebny jest nieustający wzrost realny?
 • Konsensus waszyngtoński - znaczenie dla Polski? Zalety, wady, wnioski.
 • "I nawet, jeśli nadal brylują gdzieniegdzie neoliberalni ekonomiści, którzy chcieliby pozostawić kształtowanie tych losów [ludzkości] wyłącznie słynnej "niewidzialnej ręce", to trzeba jednoznacznie stwierdzić, że nie tędy droga. Przyszłość - w tym procesy rozwojowe - trzeba aktywnie kształtować." (G. Kołodko, Wędrujący Świat, Prószyńki, 2008, s. 49). Czy prof. Kołodko ma rację?
 • Boomy i recesje - czy zawsze będą się kończyć?
 • Czy międzynarodowe porozumienia i organizacje gospodarcze (handlowe) są potrzebne?
 • Czy bank centralny powinien być gwarantem i kredytodawcą ostatniej instancji?
 • Czy bank centralny powinien "drukować" elektroniczne pieniądze? (o luzowaniu ilościowym)
 • Przydatność czy nieprzydatność statystyk zagregowanych?
 • Homo oeconomicus, homo sapiens oeconomicus, czy homo sociologicus
 • Jak przepływają duże pieniądze - o systemach rozliczeniowych (SORBNET, RTGS TARGET, FEDWIRE, CLS, SWIFT/SNL)
 • Czy wolność gospodarcza powinna być nieograniczona dla każdego?
 • Czy wystarczy ludziom dać wolność, a zaspokoją wszystkie potrzeby tak, że każdy będzie szczęśliwy?
 • Szczęście a dobrobyt społeczeństwa
 • Sprawiedliwość a efektywność
 • Czy ekonomia i ekonomiści mogą wypowiadać się na polu sprawiedliwości?
 • Najważniejsze cele polityki gospodarczej: niska inflacja, zatrudnienie czy szybki wzrost?
 • Wizja prywatnego państwa
 • Wolny człowiek - wolny rynek - wolny handel?
 • Dlaczego podatki są takie a nie inne? Czy 18% to za mało, za dużo, czy akurat?
 • Wpływ płacy minimalnej na gospodarkę
 • Jaki długoterminowy wpływ na gospodarkę może mieć duży deficyt handlowy?
 • Dylemat wydatków rządowych: ciąć koszty, czy generować impuls popytowy?
 • Regulacja czy deregulacja banków?
 • Jaki jest podział odpowiedzialności i kompetencji w zakresie polityki gospodarczej między "rządem" (Ministerstwem Finansów) a "bankiem centralnym" (NBP), jak wyglądają ich relacje i współpraca? (przydatne: link)
 • Jak w praktyce działa system bankowy (krajowy / międzynarodowy)?
 • Jak w praktyce działa system finansowy (krajowy / międzynarodowy)?
 • Czy istnieją granice rozwoju inne niż zasoby naturalne? Czy realny produkt światowy (dochód) w przeliczeniu na mieszkańca rósłby w nieskończoność, gdyby nie ograniczoność zasobów?
 • Przyszłość pieniądza: astat, bitcoiny czy prywatne waluty?
 • Jaki skutek miałoby przekazanie drukowania pieniądza prywatnym jednostkom? (literatura: np. Galbraith)
 • Jaki masz pomysł na stabilny i zrównoważony wzrost gospodarkę Polski?
 • Podobieństwa i różnice systemach finansowych różnych krajów
 • Podobieństwa i różnice organizacji banków centralnych różnych krajów
 • Co wspólnego ma kawa Arabica ze srebrem? I co to może znaczyć?
 • Co oznacza bankructwo gospodarki? Co się stanie, gdy gospodarka bankrutuje?
 • Podatek liniowy czy progresywny w Polsce?
 • Indeksy Divisia (liczenie agregatów monetarnych) - wybrany problem
 • Rynek bonów skarbowych MF i bonów pieniężnych NBP
 • Wolność czy równość w gospodarce? Jest sprzeczność czy nie?
 • Inflacja czy bezrobocie? Jest sprzeczność, czy nie?
 • Różne modele gospodarki (opis wybranego modelu, nie zmatematyzowany) {dla ambitnych!}
 • Najważniejsze postaci w makroekonomii
 • Czy system rezerw cząstkowych ma sens?
 • Analiza ekonomiczna wybranej gospodarki (np. Libia, Japonia, Indie, Chiny..)
 • Zastosowanie fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
 • Oszczędność: jest cnotą, czy nie?
 • Przedstaw społeczne i ekonomiczne uzasadnienie redystrybucji dochodów ludności.
 • Wpływ kursu walutowego na makroekonomiczną sytuację Polski.
 • Jak powstanie i rozwój pieniądza elektronicznego wpłynęły na funkcje realizowane przez pieniądz oraz zachowania gospodarstw domowych. 
 • W świetle wybranych teorii cyklów koniunkturalnych wskaż argumenty za i przeciw stabilizacji gospodarki przez państwo.
 • Pieniądz jest nie tylko dobrem rzadkim, ale jest także narażony na utratę wartości. Omów problem gospodarowania pieniądzem w warunkach inflacji.
 • Omów mechanizmy oddziaływania negatywnych zewnętrznych impulsów koniunkturalnych na gospodarkę Polski.
 • Scharakteryzuj poziom życia gospodarstw domowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. 
 • Scharakteryzuj proces oszczędzania gospodarstw domowych oraz czynniki określające wybór formy oszczędzania.
 • Na przykładzie Twojego regionu omów, jak sytuacja na rynku czynników wytwórczych (ziemi, pracy i kapitału) wpływa na sytuację dochodową i majątkową gospodarstw domowych.
 • Scharakteryzuj innowacyjność jako czynnik wzrostu gospodarczego oraz wyjaśnij mechanizm inwestowania w rozwój kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie.
 • Opinia o konkurencyjności polskiej gospodarki.
 • Priorytety projektu „Narodowego planu rozwoju na lata 2007–2013” oraz uzasadnij, które z nich mogą mieć najistotniejszy wpływ na rozwój Twojego regionu.
 • Scharakteryzuj strategię lizbońską oraz podejście do koordynacji polityki strukturalnej i regionalnej w ramach Unii Europejskiej.
 • Oceń działanie mechanizmu kreacji pieniądza bezgotówkowego w Polsce.
 • Scharakteryzuj system pomocy Unii Europejskiej dla regionów Europy oraz wskaż na jakie cele można uzyskać środki z budżetu Unii Europejskiej w Twojej gminie.
 • Jak bronić gospodarki Polski przed „importem kryzysu” z innych krajów?
 • Polski system finansowy wobec zawirowań na światowych rynkach finansowych
 • "Pieniądz to nie metal, to kredyt zaufania. Nie ważne, jaką postać przyjmie: papieru, srebra, gliny czy wydruku na monitorze, pod warunkiem, że odbiorca da im wiarę"
 • "W początkach XX wieku gospodarka USA uzyskała dominującą pozycję w świecie. Dolar amerykański był wówczas ściśle związany ze złotem, toteż jego wartość ani nie rosła, ani nie malała, lecz była wciąż równa tej samej ilości złota."
 • Weryfikacja wybranej teorii ekonomicznej w praktyce (również z tych, które omawialiśmy): na podstawie danych statystycznych lub badania.
 • Utworzenie i sprawdzenie jakiejś nowej teorii (mikroteorii?) :)
 • Omówienie wybranego problemy wybranej teorii ekonomicznej (niektóre wymienione są teoriami ekonomicznymi z pogranicza ekonomii i nauk pochodnych, np. międzynarodowych stosunków gospodarczych)
  • Ekonomia złożoności
  • Idee ordo
  • Hipoteza decoupling
  • Psychoekonomia
  • Model Kaleckiego
  • Teoremat Coase'a
  • Nowa ekonomia keynesowska
  • Nowa klasyczna makroekonomia
  • Teoremat Sonnenscheina-Mantela-Debreu
  • Austriacka teoria cykli koniunkturalnych
  • Teoria realnych cykli koniunkturalnych
  • Teoria równowagi ogólnej Walrasa
  • Teoria Baumola
  • Teoria agencji
  • Teoria mikro-mikro
  • Model Heckschera-Ohlina-Samuelsona
  • Model Robinsona Cruzoe
  • Model Mundella-Fleminga
  • Model Solowa
  • Teorie (lub wybrana teoria) makroekonomiczne laureatów nagrody Nobla z ekonomii
  • Teorie (lub wybrana teoria) makroekonomiczne profesorów SGH
 • Opis wybranego modelu ekonomicznego (ekonometrycznego) - ambitne :)
  • Mały Strukturalny Model Inflacji (MSMI)
  • Mały Strukturalny Model Transmisji Monetarnej (MSMTM)
  • Model makroekonomiczny gospodarki polskiej ECMOD (NBP "Materiały i Studia", nr. 194)
  • Nowy model makroekonomiczny gospodarki polskiej NECMOD (NBP "Materiały i Studia", nr. 64)
  • Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej (DSGE): SOE-PL, Model Ramseya, CGE
  • Obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE): MONASH, GTAP model światowego handlu
  • Obliczeniowa ekonomia oparta na agentach (ACE): JAMEL, ACEGES
  • Empiryczne modele prognostyczne: LINK, WEFA
  • Modele światowej gospodarki MULTIMOD Mark III (IMF 1998), GEM (IMF 2004)
Comments