ZAJĘCIA‎ > ‎AKTUALNOŚCI‎ > ‎

Pytania otwarte: Mikroekonomia

opublikowane: 18 sty 2012, 16:55 przez Grzegorz Sobiecki   [ zaktualizowane 24 sty 2013, 20:50 przez Grzegorz ]
Poniżej lista pytań otwartych, które mogą Wam pomóc przygotować się do zaliczeń.

MIKROEKONOMIA
 • Możliwe dostosowania do równowagi ze stanów nierównowagi rynkowej.
 • Co oznacza społeczny koszt monopolu oraz jakie są miary i skutki tego zjawiska? 
 • Czy doskonała konkurencja na rynku zawsze jest dla konsumentów najlepszym wyjściem?
 • Czy przedsiębiorstwo(a) działające na wolnym rynku (doskonałej konkurencji) byłyby w stanie rozwiązać problem: a) dóbr publicznych (z których konsumpcji nikt nie może być wyłączony) b) efektów zewnętrznych c) służby zdrowia (dostępność, brak wyłączenia) d) ubóstwa bezwzględnego i głodu w kraju?
 • Nierównowaga na rynku i jej przyczyny.
 • Jak struktura nakładów produkcji może wpływać na zysk przedsiębiorstwa?
 • Jak struktura rynku może zależeć od rodzaju dobra? Podaj przykład.
 • Jak zmiana ceny wpływa na zmianę wielkości popytu w zależności od rodzaju dobra (dobra normalne, dobra niższego rzędu)?. Wykorzystaj, w tym celu zjawiska: efekt substytucyjny, efekt dochodowy, efekt łączny). 
 • Jak zmiana stawki płacy wpływa na substytucję czasu pracy i dochodu? Od czego zależy siła efektów substytucyjnego i produkcyjnego (majątkowego)? 
 • Jaka jest rola kosztu alternatywnego w ekonomii i w rachunku ekonomicznym?
 • Jaką strukturą rynku pod względem efektywności jest monopol? Jak się objawia ta (nie)efektywność? Czy z monopolami zawsze należy walczyć?
 • Jaki jest mechanizm kształtowania ceny przez lidera cenowego?
 • Jaki jest mechanizm kształtowania ceny przez lidera ilościowego (model Stackelberga)? 
 • Jaki jest mechanizm kształtowania ceny w modelu Cournota?
 • Jaki jest mechanizm kształtowania ceny w modelu cenowego lidera barometrycznego?
 • Jakie charakterystyczne cechy monopolu i konkurencji doskonałej posiada konkurencja monopolistyczna? Omów te cechy i założenia na przykładzie konkretnego rynku.
 • Jakie konsekwencje dla popytu i podaży na rynkach mają zmiany oczekiwań odnośnie zmian cen? Omów na przykładzie.
 • Jakie konsekwencje dla teorii rynków ma przyjęcie założenia homo oeconomicus?
 • Jakie konsekwencje miałoby prawo rosnącej krańcowej produktywności czynnika wytwórczego (załóżmy, że dla małej produkcji) dla decyzji producenta o podaży i zatrudnieniu?
 • Jakie strategie cenowe mogą stosować przedsiębiorstwa posiadające znaczną siłę rynkową? Jak wpływają one na konsumentów i na konkurentów?
 • Które założenia konkurencji doskonałej są spełniane najczęściej, a które są czysto teoretyczne? Jak ich istnienie wpływa na wartość klasycznego modelu konkurencji doskonałej?
 • Na czym polegają korzyści skali i jakie czynniki wpływają na ich występowanie? Jaka jest rola globalizacji w ich osiąganiu?
 • Na czym polegają korzyści zakresu?
 • Omów siłę zależności decyzji o produkcji dobra przez dane przedsiębiorstwo od użyteczności konsumenta (z konsumpcji dobra) na rynku konkurencji monopolistycznej.
 • Jak przedsiębiorstwo ustala optymalną cenę w zależności od (rynku, celu)?
 • W jaki sposób może się objawiać państwo na rynku?
 • Do czego można wykorzystać prawo Engla?
 • Jak rozumiemy użyteczność? Jak ją mierzymy?
 • Na jakiej zasadzie konsument podejmuje decyzje wg teorii użyteczności?
 • I i II prawo Gossena
 • Czy dążenie do zysku przedsiębiorstwa może być korzystne dla konsumenta?
 • Co wpływa na preferencje konsumentów?
 • Czy konsumenci wybierają optymalne koszyki dóbr?
 • Omów podobieństwa i różnice między efektem sieciowym, ekonomicznym efektem skali i efektem „długiego ogona”.
 • Na czym polega polityka antymonopolowa?
 • Czy rynek inny niż konkurencja doskonała może być tak samo efektywny?
 • Problem struktury rynkowej: rola interesów
 • Korzyści i niekorzyści skali - rodzaje i przyczyny
 • Reguła zamknięcia
 • Omów siłę zależności decyzji o produkcji dobra przez dane przedsiębiorstwo od kosztów (czynników produkcji) na rynku konkurencji monopolistycznej.
 • Przedsiębiorstwo jest systemem składającym się z kilku podsystemów. Omów 3 podsystemy.
 • W jaki sposób na rynek mogą wpływać rosnące koszty transakcyjne?
 • W jaki sposób rynek wypełnia funkcje: równowagi, alokacji i selekcji? Wyjaśnienia potwierdź przykładami praktycznymi. 
 • W jaki sposób, ustalona przez państwo cena maksymalna wynajmu lokali mieszkalnych, wpływa na podaż tych lokali, w okresie krótkim i długim?
 • Wymień główne podmioty gospodarcze oraz opisz, jakie mogą być konsekwencje nadmiernego „usamodzielnienia się” (oddzielenia się) pomiotów sfery finansowo-pieniężnej w stosunku do podmiotów sfery realnej? Do udzielenia odpowiedzi, wykorzystaj aktualną sytuację gospodarczą na świecie.
 • Rynki elektroniczne - czym się wyróżniają?
 • Na czym polega specyfika rynku ziemi?
 • Na czym polega specyfika rynku kapitału?
 • Na czym polega specyfika rynku pracy?
 • Na czym polega dyspersja płac i z czego może wynikać?
 • Wartość zaktualizowana
+ pytania z podręcznika

EKONOMIA MENEDŻERSKA
 • Etapy podejmowania decyzji
 • Analiza progów rentowności
 • Elastyczność cenowa popytu jako narzędzie prognozy sprzedaży
 • Optymalna cena - zasady optymalnego narzutu
 • Czynniki oddziałujące na popyt
 • Jak przedsiębiorstwo może wykorzystać informację płynącą ze współczynników koncentracji i ich zmiany?
 • Rola popytu rynkowego w przedsiębiorstwie
 • Rola technologii i postępu produkcji w przedsiębiorstwie
 • Różne funkcje produkcji - wady i zalety
 • Przychody (krańcowe) z czynnika a przychody ze skali
 • Sprzedaż wiązana i pakietowa - warunki opłacalności
 • Dlaczego na niektórych rynkach oligopolistycznych ceny zmieniają się rzadko?  
MAKROEKONOMIA
 • "Czynniki uzasadniające ekspansywną politykę monetarną to: (1) ryzyko recesji w strefie euro oraz (2) chęć wsparcia budżetu (który korzysta zarówno na niższych stopach procentowych, jak i na wyższej inflacji)" - dlaczego tak jest?
Comments