EKONOMIA‎ > ‎Ekonomikalia‎ > ‎

ACTA

opublikowane: 24 sty 2012, 11:08 przez Grzegorz Sobiecki   [ zaktualizowane 22 lut 2012, 14:16 przez Nieznany użytkownik ]
Żeby wiedzieć, przeciw czemu się protestuje:

[
edit 2012.02.22
Ciekawa wzmianka o tym, że to od Polski się zaczęło: http://www.wired.com/threatlevel/2012/02/europe-acta/
]

Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi

TREŚĆ UMOWY
lub

OPUBLIKOWANIE INFORMACJI o przyjęciu ACTA: w… notce prasowej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.
Na ostatniej stronie: http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/127031.pdf

"PRESS RELEASE 
3137th Council meeting. Agriculture and Fisheries. Brussels,15-16 December 2011. President Mr Marek SAWICKI. Minister for Agriculture and Rural Development of Poland. (...)
TRADE POLICY
Anti-counterfeiting trade agreement
The Council adopted a decision authorizing the signing of an anti-counterfeiting trade agreement (ACTA) with Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore, Switzerland and the United States. ACTA is aimed at establishing an international framework to improve the enforcement of intellectual property right laws and create improved international standards for actions against large-scale infringements of intellectual property. Negotiations were concluded in November 2010."


OPINIE

FACEBOOK: Nie dla ACTA

Opinie prawników
- Jacek Sierpiński (blog): http://sierp.libertarianizm.pl/?p=916
- Piotr 'Valgla' Waglowski (blog): http://prawo.vagla.pl/node/8735
- Konrad Gliściński (dokument): http://goo.gl/xJnvn => czytaj podsumowanie

Robert Gwiazdowski: Pretekst dla cenzora

Podchwytliwe pytania o ACTA do polityków od Piotra Waglowskiego:

Rozsądne podsumowanie - Marcin Maj (uwaga na brak źródeł na których opiera się autor)

Kolejna rozsądna opinia - Jarosław Rafa

Szczeciński adwokat {Wojciech Wojciechowski} o ACTA: to droga do kontrolowania społeczeństwa

Krótka analiza niektórych punktów ACTA (uwaga: anonimowy autor)

Inne

Subiektywne wypiski z ACTA:

Artykuł 12

1.
Każda Strona zapewnia swoim organom sądowym prawo do zastosowania szybkich i skutecznych środków tymczasowych: 
a) przeciwko stronie lub w stosownych przypadkach stronie trzeciej, nad którą odnośny organ sądowy sprawuje jurysdykcję, w celu uniemożliwienia naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej oraz w szczególności w celu uniemożliwienia wprowadzenia do obrotu handlowego towarów, których dotyczy naruszenie prawa własności intelektualnej;
b) dla zabezpieczenia odpowiednich dowodów w związku z domniemanym naruszeniem
2.
Każda Strona zapewnia swoim organom sądowym prawo do zastosowania środków tymczasowych bez wysłuchania drugiej strony, w stosownych przypadkach, w szczególności, gdy jakakolwiek zwłoka może spowodować dla posiadacza praw szkodę nie do naprawienia lub gdy istnieje wyraźne ryzyko, że dowody zostaną zniszczone. W przypadku postępowania prowadzonego bez wysłuchania drugiej strony każda Strona zapewnia swoim organom sądowym prawo do podejmowania natychmiastowego działania w odpowiedzi na wniosek o zastosowanie środków tymczasowych i do bezzwłocznego podejmowania decyzji. 
3.
Przynajmniej w przypadkach naruszeń praw autorskich lub pokrewnych oraz podrabiania znaku towarowego każda Strona zapewnia swoim organom sądowym, w cywilnych procedurach sądowych, prawo do nakazania konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia kontroli nad podejrzanymi towarami oraz nad materiałami i narzędziami związanymi z naruszeniem oraz, przynajmniej w przypadku podrabiania znaków handlowych, nad dowodami w postaci dokumentów, oryginałów lub kopii, związanych z naruszeniem.  
4.
{GS: kaucja autora za stosowanie środków tymczasowych}
5.
Jeżeli środki tymczasowe zostaną uchylone lub wygasną na skutek działania lub zaniedbania wnioskodawcy, lub gdy następnie ustalono, że nie miało miejsca naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe mają prawo nakazać wnioskodawcy, na wniosek pozwanego, aby zapłacił pozwanemu odpowiednie odszkodowanie z tytułu wszelkich szkód spowodowanych przez te środki.  

Artykuł 23: Przestępstwa  

1. Każda Strona ustanawia procedury karne i kary, które są stosowane przynajmniej w przypadkach umyślnego podrabiania znaku towarowego lub piractwa praw autorskich lub pokrewnych na skalę handlową
12.
Dla celów niniejszej sekcji działania na skalę handlową obejmują przynajmniej działania prowadzone jako działalność handlowa w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści ekonomicznej lub handlowej.

Sekcja 5: Dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym

Artykuł 27

4.
Strona może, zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi, zapewnić swoim właściwym organom prawo do wydania dostawcy usług internetowych nakazu niezwłocznego ujawnienia posiadaczowi praw informacji wystarczających do zidentyfikowania abonenta, którego konto zostało użyte do domniemanego naruszenia, jeśli ten posiadacz praw złożył wystarczające pod względem prawnym roszczenie dotyczące naruszenia praw związanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub pokrewnych i informacje te mają  służyć do celów ochrony lub dochodzenia i egzekwowania tych praw. Procedury są stosowane w sposób, który pozwala uniknąć tworzenia barier dla zgodnej z prawem działalności, w tym handlu elektronicznego, oraz, zgodnie z prawodawstwem Strony, zachowuje podstawowe zasady, takie jak wolność słowa, sprawiedliwy proces i prywatność.

6.
Aby zapewnić  właściwą ochronę prawną oraz skuteczne środki ochrony prawnej, o których mowa w ust. 5, każda ze Stron zapewnia właściwą ochronę prawną co najmniej w odniesieniu do:
a) w stopniu określonym swoim prawodawstwem:  
(i) nieupoważnionego obchodzenia skutecznego środka technicznego dokonanego świadomie lub z dużym prawdopodobieństwem świadomie; oraz  
(ii) oferowania do publicznej sprzedaży urządzenia lub produktu, włącznie z programami komputerowymi, lub usługi jako metody obchodzenia skutecznego środka technicznego; oraz 
b) produkcji, przywozu lub rozpowszechniania urządzeń lub produktów, włącznie z programami komputerowymi, lub świadczenia usług, które:  
(i) są  głównie zaprojektowane lub wyprodukowane w celu obchodzenia skutecznego środka technicznego; lub 
(ii) mają jedynie ograniczony cel handlowy inny niż obchodzenie skutecznego środka technicznego

7.
W celu ochrony podanych w formie elektronicznej informacji o zarządzaniu prawami każda ze Stron zapewnia odpowiednią ochronę prawną oraz skuteczne środki ochrony prawnej przeciwko każdemu, kto świadomie i bez zezwolenia dopuszcza się jednego z następujących czynów, wiedząc lub – gdy chodzi o środki cywilnoprawne – mając uzasadnione podstawy, by wiedzieć, że czyn ten spowoduje, umożliwi, ułatwi lub ukryje naruszenie jakichkolwiek praw autorskich lub pokrewnych: 
a) usuwania lub zmiany jakichkolwiek podanych w formie elektronicznej informacji o zarządzaniu prawami; 
b) rozpowszechniania, przywozu w celu rozpowszechniania, nadawania, komunikowania lub publicznego udostępniania artystycznych dzieł, wykonań lub nagrań ze świadomością, że podane w formie elektronicznej informacje o zarządzaniu prawami zostały usunięte lub zmienione bez zezwolenia

Artykuł 35

Strona może podjąć działania opisane w niniejszym artykule we współpracy z odpowiednimi organizacjami sektora prywatnego lub organizacjami międzynarodowymi. Każda Strona stara się unikać niepotrzebnego powielania działaniami opisanymi w niniejszym artykule innych działań z zakresu współpracy międzynarodowej.

Artykuł 36: Komitet ds. ACTA

3. Komitet może podejmować decyzje dotyczące: 
d) wymiany informacji i najlepszych praktyk ze stronami trzecimi w odniesieniu do ograniczania naruszeń praw własności intelektualnej, włącznie z technikami identyfikacji i monitorowania piractwa i podrabiania; oraz  
e) podejmowania innych działań związanych z wypełnianiem swoich funkcji.

11. Dla większej pewności – Komitet nie kontroluje ani nie nadzoruje krajowych lub międzynarodowych dochodzeń dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw lub postępowań karnych dotyczących określonych spraw z dziedziny własności intelektualnej.
Comments